Μεθοδολογία

Η εκπαιδευτική εβδομάδα ξεκίνησε με μια γνωριμία των συμμετεχόντων και των εμπειρογνωμόνων, μαζί με μια συζήτηση σχετικά με τις προσδοκίες από αυτό το πρόγραμμα.

Δόθηκαν διαλέξεις σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις αξίες της, με έμφαση στα ειδικά χαρακτηριστικά ενός Μεσογειακού τοπίου.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες έλαβαν μια εισαγωγή στην περιοχή του Πάρνωνα με την παρουσίαση των φυσικών, κοινωνικών και πολιτιστικών στοιχείων.

Εκδρομές συμπεριλήφθηκαν, επίσης, όπου οι συμμετέχοντες συζήτησαν τα κύρια στοιχεία της περιοχής, τη διαχείρισή τις  και τις απειλές.

Οι εμπειρογνώμονες υπέβαλαν επίσης μια σειρά από σύντομες διαλέξεις σχετικά με τις  παγκόσμιες απειλές , όπως η κλιματική αλλαγή και τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της πολιτικής για τον μετριασμό των επιπτώσεών τους.

Συμμετέχοντες σύνδεσαν τα παγκόσμια προβλήματα με την περιοχή του Πάρνωνα και πρότειναν τρόπους για να σχεδιάσουν τοπικές δράσεις για τα παγκόσμια προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας της εκπαιδευτικής εβδομάδας οι συμμετέχοντες σχεδίασαν μια στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και τη διατήρηση τις περιοχής  του Πάρνωνα. Ετοίμασαν ένα μακροπρόθεσμο όραμα, καθώς και μεσοπρόθεσμους στόχους.

Οι συμμετέχοντες σχημάτισαν δύο ομάδες και κάθε ομάδα είχε μια εργασία που έπρεπε να παραδοθεί και να παρουσιαστεί  με τη χρήση του Powerpoint.

Oμάδα A

  • Nα αναπτύξει μια στρατηγική για τον συντονισμό των διαφόρων παραγόντων στην περιοχή του Πάρνωνα, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαχείριση της περιοχής, συνδυάζοντας την προστασία της βιοποικιλότητας με την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη.

Oμάδα Β

  • Να αναπτύξει μια στρατηγική για την επικοινωνία και την ευαισθητοποίηση, την αντιμετώπιση των διαφόρων ακροατήριων στόχων που θα συμβάλουν στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού διαχειρισμού για την περιοχή του Πάρνωνα.

 

Σύνθεση της Ελληνικής Εβδομάδας

Οι συμμετέχοντες συγκέντρωσαν τις παρατηρήσεις, τις πληροφορίες και τις εντυπώσεις τους και κάτω από τη διευκόλυνση των εμπειρογνωμόνων προετοίμασαν μια στρατηγική για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα.

Στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης, οι συμμετέχοντες είχαν    συλλέξει όλα τα σημαντικά στοιχεία του βουνού Πάρνωνα. Τα στοιχεία αυτά θεωρήθηκαν ως τα αντικείμενα για τη διαχείριση και τη διατήρηση.

Print Friendly, PDF & Email