Σχεδιασμός και Βασική ιδέα του προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αρχικά την γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τα στοιχεία που συνθέτουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την αξιολόγησή τους, ενώ στη συνέχεια έδινε έμφαση στις παραδοσιακές ανθρώπινες χρήσεις του τόπου. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την αναφορά στα σύγχρονα προβλήματα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή και η Μεσόγειος γενικότερα.

Η εκπαιδευτική εβδομάδα ήταν μια συναρπαστική όσο και επωφελής εμπειρία για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι τελικά μπόρεσαν να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν την ανάγκη εξισορρόπησης των οικονομικών αναγκών με τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους και τη σύνθεσή τους μέσα σε ένα πολυλειτουργικό τοπίο. Η Ελληνική εκπαιδευτική εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στο Λεωνίδιο, μια πόλη στο κέντρο των Μεσογειακών βουνών, στην προστατευμένη περιοχή του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα. Η λεκάνη της Μεσογείου είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας και ταυτόχρονα από την μακρόχρονη παρουσία των ανθρώπινων κοινωνιών και των δραστηριοτήτων τους. Αποτέλεσμα της συνεπίδρασης των δυο αυτών στοιχείων είναι τα φυσικά οικοσυστήματα να έχουν μετεξελιχθεί μαζί με τις παραδοσιακές χρήσεις της γης, με τον πολιτισμό και την ανθρώπινη οικονομία.

Για τον παραπάνω λόγω, απλουστευτικές στρατηγικές διατήρησης της φύσης, που προβλέπουν αποκλεισμό της ανθρώπινης παρουσίας, στην περιοχή της Μεσογείου δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πολιτικές, στρατηγικές και μέτρα για την διατήρηση της βιοποικιλότητας θα πρέπει κάθε φορά να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την διαχείριση και την ανάπτυξη της υπαίθρου έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μια ισορροπημένη συνύπαρξη ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος.

Σήμερα, οι κυριότερες απειλές για τα μεσογειακά οικοσυστήματα είναι η μη αειφόρος ανάπτυξη, η εντατική χρήση και η εγκατάλειψη της γης και η κλιματική αλλαγή.
Σκοπός της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Εβδομάδας «Γνωριμία με το Όρο-Μεσογειακό Τοπίο» ήταν η παρουσίαση μιας αντιπροσωπευτικής ορεινής μεσογειακής περιοχής, όπως είναι το όρος Πάρνωνας, με ολοκληρωμένο τρόπο. Για το σκοπό αυτό, μαθήματα και επισκέψεις πεδίου που θα παρείχαν την εικόνα του τοπίου και των παραδοσιακών χρήσεων γης, συνδυάζονταν με διαλέξεις που έδωσαν ειδικοί στον τομέα της βιοποικιλότητας, της οικολογίας και της επιστήμης του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εβδομάδας οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να καταλάβουν την σχέση μεταξύ της βιοποικιλότητας και της χρήσης της γης από τον άνθρωπο και να παρατηρήσουν τη αλληλεπίδραση επί τόπου. Παρουσιαστήκαν χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπίου καθώς και η σχέση τους με τις παραδοσιακές χρήσεις γης.

Print Friendly, PDF & Email