Διακρίσεις και δημοσιεύσεις

Ευρωπαϊκή Διάκριση στις Διακρατικές Συνεργασίες LEADER της Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Η διακρατική συνεργασία με τίτλο «PARKS PROTECTION ΙΙ – Διαχείριση, Προστασία και Οικονομική Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών» επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Δ.Α.Α. / E.N.R.D.) ως παράδειγμα καλής πρακτικής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 4 έως τις 13 Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Ελληνική εκπαιδευτική εβδομάδα με τίτλο «Γνωριμία με το Όρο-Μεσογειακό Τοπίο». Την εκπαιδευτική εβδομάδα παρακολούθησαν συνολικά δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι, πέντε από κάθε συμμετέχουσα χώρα, οι οποίες ήταν : η Λετονία (“Dobele District Rural Partnership”), η Αγγλία (“Northumberland Coast and Lowlands”) και η Ελλάδα (Αναπτυξιακή Πάρνωνα).

Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της βιοποικιλότητας και της χρήσης της γης από τον άνθρωπο και να παρατηρήσουν τη αλληλεπίδραση αυτής. Εκτός των επιστημονικών παρουσιάσεων, οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε ομαδικές εργασίες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν σε σημαντικές προστατευόμενες περιοχές του Πάρνωνα. Η εκπαιδευτική εβδομάδα ήταν μια συναρπαστική όσο και επωφελής εμπειρία για τους συμμετέχοντες.

Το Ε.Δ.Α.Α. παρέχει ευρεία στήριξη σε φορείς αγροτικής ανάπτυξης και ενημερώνει τη συζήτηση πάνω στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της Ε.Ε. προβάλλοντας παραδείγματα επιτυχημένων έργων αγροτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθώντας τη διακρατική συνεργασία (Δ.Σ.) μεταξύ των Ομάδων Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.).

Περισσότερες πληροφορίες για το Ε.Δ.Α.Α. και την καταχώρηση δείτε στη διεύθυνση: http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=10681

Print Friendly, PDF & Email