Γλωσσάρι

Οι όροι που αναφέρονται στο γλωσσάρι βρίσκονται στο κείμενο των διαδρομών 

Αειθαλή είδη: δένδρα και θάμνοι που έχουν φύλλα όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Αλμυρόβαλτος: βάλτος κοντά στη θάλασσα με αλμυρό νερό, θαλασσινό ή υφάλμυρο.

Αμμοθίνες: Λόφοι χαμηλού ύψους από άμμο που δημιουργούνται με την επίδραση του ανέμου. Στην Ελλάδα απαντούν σε αμμώδεις ακτές και διακρίνονται σε κινούμενες, που αλλάζουν σχήμα και διεύθυνση λόγω του ανέμου, και σε σταθεροποιημένες.

Βιοποικιλότητα: το σύνολο της ποικιλίας σε οργανισμούς ενός οικοσυστήματος ή ενός τόπου. Διακρίνεται σε γενετική ποικιλότητα, ποικιλότητα σε είδη και ποικιλότητα σε βιοτόπους.

Δασοόρια: η ανώτερη υψομετρικά περιοχή, όπου αναπτύσσεται το δάσος, σε ένα βουνό. Πάνω από τα δασοόρια δεν αναπτύσσεται δάσος λόγω δυσμενών κλιματικών συνθηκών.

Δίκτυο Natura 2000: δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που δημιουργήθηκε στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας. Το Δίκτυο Natura 2000 προβλέπεται από την Οδηγία της Ε.Ε. 92/43/ΕΟΚ. Η Ελλάδα, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είναι υποχρεωμένη να λάβει μέτρα προστασίας για τις περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο.

Ενδημικό είδος: το είδος που η εξάπλωση του περιορίζεται μέσα στα όρια μιας συγκεκριμένης περιοχής.

Ενδιαίτημα: ο χώρος που μπορεί να ζήσει μόνιμα ή παροδικά κάθε ζωντανός οργανισμός. Αναφέρεται και ως βιότοπος του συγκεκριμένου οργανισμού.

Επίφυτο: Φυτό που για ανάπτυξη και υποστήριξη χρησιμοποιεί ένα άλλο φυτό, συνήθως δένδρο ή θάμνο.

Ημιπαράσιτο: φυτό που με τις ρίζες του απορροφά νερό και ανόργανα στοιχεία από άλλο φυτό. Τα ημιπαράσιτα σε αντίθεση με τα ολοπαράσιτα έχουν φύλλα με χλωροφύλλη και φωτοσυνθέτουν.

Καλαμιώνεςοι καλαμιώνες αποτελούν φυσικό τύπο βλάστησης σε υγρότοπους, πλημμυρισμένα εδάφη και εκβολές ποταμών. Χαρακτηρίζονται από την ομοιομορφία, λόγω της παρουσίας του καλαμιού που κυριαρχεί σε μεγάλες εκτάσεις, ενώ είναι φτωχοί σε άλλα είδη.

Οικοσύστημα: το σύνολο των ζωντανών οργανισμών και των αβιοτικών παραγόντων σε μια περιοχή και οι σχέσεις αλληλεπίδρασής μεταξύ τους και με το περιβάλλον.

Οικότοπος: χερσαία περιοχή ή υγρότοπος που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο τύπο βλάστησης ή/και συγκεκριμένα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ονομάστηκε και «Οδηγία περί οικοτόπων» γιατί αναφέρεται σε φυσικούς οικότοπους κοινοτικού ενδιαφέροντος που διατρέχουν κίνδυνο εξαφάνισης ή έχουν περιορισμένη γεωγραφική κατανομή. Οι τύποι οικοτόπων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση θεωρούνται οικότοποι προτεραιότητας και η Ε.Ε. καθώς και τα κράτη-μέλη έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη διατήρηση τους.

Πανίδα: το σύνολο των ειδών ζώων που ζουν σε μια περιοχή.

ΠΟΠ – Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης: η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένη περιοχή, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής, πραγματοποιούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Χασμόφυτα: φυτά που αναπτύσσονται σε σχισμές απόκρημνων βράχων. Συχνά ανάμεσα τους περιλαμβάνονται σπάνια και ενδημικά είδη.

Χειμαρροπόταμος: μικρός ποταμός με ακανόνιστη απορροή κατά τη διάρκεια του έτους.

Χλωρίδα: Το σύνολο των φυτικών ειδών που φύονται σε μια περιοχή.

Print Friendly, PDF & Email