Στόχοι και σκοποί

Στόχοι του Σχεδίου

  • H αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
  • H αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και η προστασία τους
  • H δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης μέσα από τον εκπαιδευτικό τουρισμό
  • H ανάδειξη της αξίας των φυσικών οικοσυστημάτων, ως βιολογικό απόθεμα αλλά και ως οικονομικό αγαθό
  • H ανάδειξη της αξίας των δικτύων στην προστασία του περιβάλλοντος

H οργάνωση του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος συνέβαλε σε κάθε μία περιοχή ξεχωριστά, στην ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων και στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα εξασφάλισε τη δημοσιοποίηση της αξίας των προστατευόμενων περιοχών.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων επιδιώχθηκε μέσω μιας συγκεκριμένης στρατηγικής. Η Στρατηγική του σχεδίου, προκειμένου οι περιοχές να προσελκύσουν τους συντελεστές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και να λειτουργήσουν ως πρότυπα περιοχών υλοποίησης παρόμοιων προγραμμάτων, αφορούσε σε ενέργειες που κατά κύριο λόγω ήταν η δημιουργία υλικού εκπαίδευσης, η υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής εβδομάδας σε κάθε περιοχή, η προβολή του προγράμματος, η διάχυση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου και η αξιολόγησή του.

Πιο συγκεκριμένα, το περιβαλλοντικό εργαστήριο που είχε σχεδιαστεί απευθύνονταν σε φοιτητές, αποφοίτους σχολών, μεταπτυχιακούς, διδάκτορες, καθώς και στελέχη φορέων διαχείρισης περιβαλλοντικών οργανώσεων και γενικότερα επιστημόνων του περιβάλλοντος.

Σε κάθε περιοχή σχεδιάστηκαν από 1 έως 3 εκπαιδευτικές διαδρομές που «είχαν κάτι να πουν» για την φύση και τον πολιτισμό. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος ήταν η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω της καταγραφής και χαρτογράφησης της βιοποικιλότητας της περιοχής, της ασκούμενης διαχείρισης, των χρήσεων καθώς και της οικολογίας του τοπίου. Οι διαδρομές αυτές διέτρεχαν τους σημαντικότερους οικοτόπους της κάθε περιοχής, ενώ με τα σύγχρονα μέσα καταγραφής αποτύπωναν τα σημαντικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Το πακέτο συνοδευόταν από φωτογραφική τεκμηρίωση και παρουσίαση σε μορφή αρχείων Powerpoint, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε ειδικό επιστήμονα.

Print Friendly, PDF & Email